İŞ YERİ HEKİMİ SORUMLULUKLARI

İş yeri hekimi sorumlulukları “İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” tarafından belirtilmiştir. İş yeri hekimi sorumlulukları en başta çalışanların sağlık kontrollerini içermektedir. İş yeri hekimi, çok tehlikeli sınıfta faaliyet göstersen işletmeler için büyük önem taşır. İş yerinde özellikle hijyen ve ergonomi açısından gerekli ortam koşullarını tespit ederek işvereni bilgilendirmesi gerekmektedir.

İŞ YERİ HEKİMİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İş yeri Hekimi ve Diğer Sağılık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 9.Maddeye göre:

 1. Rehberlik
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
 • İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • İş yerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.
 1. Risk Değerlendirmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 • Yapılacak risk değerlendirmesinde özel politika gerektiren çalışanları dikkate almak.
 1. Sağlık Gözetimi
 • Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
 • Gece postaları da dahil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
 • Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını düzenlemek ve muhafaza etmek.
 • Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.
 1. Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
 • İş yerinde ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
 • Çalışanları iş yerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile iş birliği halinde hazırlamak.
 1. İlgili Birimlerle İş birliği
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla iş birliği yapmak.
 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile iş birliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.

İş yeri hekimi mevzuatta belirtilen görev ve sorumluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca iş yerindeki ortam gözetimi, çalışanların sağlık kontrolleri iş yerinin ve çalışanın durumuna göre 6 ay ile 5 yıl arasında değişen aralıklarla yapılması gerekmektedir. Olası bir iş kazasının önlenebilmesi açısından iş güvenliği uzmanı ile iletişim halinde olmalıdır.

Profesyonel ve deneyimli ekipler bir düzen oluşturarak Alan Akademi tarafından sağlanmaktadır.

X