https://alanakademi.com/wp-content/uploads/2020/03/service_3.jpg
https://alanakademi.com/wp-content/uploads/2020/04/blue_triangle_02.png

Sıkça Sorulan SorularOSGB Hizmetleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir ?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir.

OSGB’de Hangi Hizmetler Verilmektedir?

OSGB’lerde mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmaya yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla ,

 • İş Güvenliği Uzmanlığı
 • İşyeri Hekimliği
 • Sağlık Personeli
 • İşe Giriş Sağlık Raporları
 • Periyodik Sağlık Muayeneleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Risk Değerlendirmesi
 • Acil Eylem Planı
 • Periyodik Kontroller
 • Danışmanlık hizmetleri verilir.
OSGB Hizmeti Almak Yasal Zorunluluk Mu?

“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve bağlı yönetmelikleri işvereni, çalışanları işle ilgili sağlık ve güvenliklerinin korunmasıyla yükümlü kılmaktadır. Bu amaçla işveren ya çalışanları arasından gerekli şartlara haiz personel (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli) görevlendirir ya da OSGB’lerden hizmet alır.

OSGB ile Çalışmanın Avantajı Nedir?

OSGB’lerden hizmet aldığınızda İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi ,Sağlık Personeli istihdam etmek zorunda kalmazsınız.Böylece personel giderleriniz azalır.(Kıdem,İhbar Tazminatları,Sosyal Sigorta Giderleri vs.)

OSGB ‘den aldığınız hizmet karşılığında aldığınız faturayı işletmenizde gider olarak kullanıp vergi avantajı sağlarsınız.

Kanun ve yönetmeliklerde meydana gelen değişikliklerden anında haberdar olursunuz.

İş Sağlığı ve Güvenliği kanun ve yönetmeliklerince tutulması gereken belge,kayıt ve formlar OSGB bünyesinde düzenli olarak tutulur ve arşivlenir.Bu da teftişlerde avantaj sağlar.

OSGB’lerde firmanız için danışmanlık ,öneri ve alınması gereken tedbirler işiniz aksamadan gerçekleştirilir.

Sıkça Sorulan SorularRisk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi Nedir, Hangi Aralıklarla Yenilenir?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin  riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

İşveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Risk değerlendirme ekibi

 • İşveren veya işveren vekili
 • İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi
 • Çalışan Temsilcileri
 • Destek elemanlarından oluşur.

Risk değerlendirme tehlike sınıfına göre

 • Çok Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde en geç  2
 • Tehlikeli sınıfta  bulunan işyerlerinde  4
 • Az Tehlike bulunan işyerlerinde 6 yılda bir yenilenir.

Ayrıca

 • İşyerlerinin taşınması ve binalarda değişiklik yapılması
 • İşyerinde kullanılan teknoloji, madde ve ekipmanlarda değişiklik
 • Üretim yönteminde değişiklik
 • İş kazası, ramak kala olay meydana gelmesi
 • Çalışma ortam ölçüm ve sağlık gözetimine göre gerekli görülmesi durumlarında tekrarlanır veya yenilenir.
Risk Değerlendirmesi Kimler Tarafından Yapılır?

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Hangi İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Yapılmalıdır?

31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılacaktır.

Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu İşyerlerin de Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde; her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

https://alanakademi.com/wp-content/uploads/2018/09/post_05-1280x1200.jpg
https://alanakademi.com/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png
https://alanakademi.com/wp-content/uploads/2020/04/service-01-1280x1280.jpg
https://alanakademi.com/wp-content/uploads/2020/04/blue_triangle_02.png

Sıkça Sorulan SorularDiğer Sorular

Acil Durum Planı Nedir, Hangi Aralıklarla Yenilenir?

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dökümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

İşyerinde belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde acil durum planı yenilenir.

Bunun dışında çok tehlikeli sınıfta en geç 2, tehlike sınıfta 4, az tehlikeli sınıfta 6 yılda bir yenilenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Hangi Durumda ve Kim Tarafından Oluşturulur?

İşveren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturur. İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.

Tehlike Sınıflarına Göre Hangi Sertifikaya Sahip İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırılmalıdır?

Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

İşyerinin Tehlike Sınıfı Nasıl Belirlenir?

İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu 4 lü kodu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulduktan sonra, 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yaptığınız işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçtiğiniz kod 6 lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfıdır.